3-Verde / Azul

CINTURON VERDE/AZUL HASTA 5º  DANES
SUWARI WAZA
SHOMEN UCHI IKKYO – NIKKYO – IRIMI NAGE – GOKYO
KATA DORI IKKYO
AIHANMI KATATE DORI IKKYO – IRIMI NAGE
HANMI HANDACHI WAZA
SHOMEN UCHI IKKYO – NIKYYO
GYAKU HANMI KATATE DORI KOKYU NAGE – SUMI OTOSHI – SHIHO NAGE
USHIRO RYO KATA DORI KOKYU NAGE – IKKYO
TACHI WAZA
SHOMEN UCHI IKKYO – IRIMI NAGE – SHIHO NAGE – SANKYO – NIKKYO
AIHANMI KATATE DORI IKKYO – UDE KEMI NAGE – KOKYU NAGE – KOTEGAESHI
IRIMI NAGE – NIKKYO – SANKYO
GYAKU HANMI KATATE DORI KOKYU NAGE – KOTEGAESHI – IRIMI NAGE – SUMI OTOSHI
UCHI KAITEN NAGE – SOTO KAITEN NAGE
RYOTE DORI TENCHI NAGE – KOKYU NAGE – IRIMI NAGE
USHIRO RYOTE DORI KOKYU NAGE – IKKYO – KOTEGAESHI
USHIRO KATATE DORI KUBISHIME IKKYO – SANKYO – KOKYU NAGE – KOTEGAESHI
RYO KATADORI IKKYO – IRIMI NAGE
TSUKI IKKYO – USHIRO KIRIOTOSHI – KOTEGAESHI
YOKOMEN UCHI IRIMINAGE – KOTOGAESHI – UDE KEMI NAGE
MASAKATSU BO-JUTSU  Minimo 30 movimientos del 1º Kata de Bo
JIJU WAZA Trabajo libre sobre varios ukes